Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2014

Ατλαντίδα!


Από τον "Τίμαιο" του Πλάτωνα 22-25 
“...Εκεί λοιπόν (στην Αίγυπτο) όταν επήγαν ο Σόλων, καθώς είπεν ετιμήθη με εξαιρετικάς τιμάς από τους κατοίκους και ζητών πληροφορίας διά την παλαιάν ιστορίαν της χώρας από τους ιερείς εκείνους που την εγνώριζον πολύ καλά, ανεκάλυψεν ότι ούτε αυτός ο ίδιος ούτε άλλος κανείς Έλλην εγνώριζε τίποτε σχεδόν διά τα παλαιά. 
 
Και όταν κάποτε ηθέλησε να τους παρασύρη εις συζήτησιν διά τα παλαιά ήρχισε να τους λέγη διά τα αρχαιοτάτας παραδόσεις των Αθηνών, διά τον Φορωνέα, ο οποίος εθεωρήθη ως ο πρώτος άνθρωπος, και διά την Νιόβην, διηγήθη επίσης διά τον Δευκαλίωνα και την Πύρραν πως διεβίωσαν μετά τον κατακλυσμόν και διά τους απογόνους των και προσεπάθησε να καθορίση πόσα έτη παρήλθον από όσα έλεγε και να χρονολογήσει. 
 
Κάποιος από τους ιερείς πολύ ηλικιωμένος του είπε τότε: "Σόλων, Σόλων, σεις οι Έλληνες είσθε αιωνίως παιδιά, κανείς Έλλην δεν είναι γέρων". Ο Σόλων άμα ήκουσε αυτά, του είπε: "Πώς γίνεται αυτό, τί εννοείς με αυτά που λέγεις;". Και εκείνος απήντησεν: "Όλοι είσθε νέοι κατά την ψυχήν, διότι δεν έχετε μέσα εις την ψυχήν σας καμίαν παλαιάν γνώσιν διά την αρχαίαν παράδοσιν, ούτε και κανένα μάθημα παλαιόν από την πολυκαιρίαν.
 
 Αιτία αυτού του φαινομένου είναι η εξής: Πολλαί καταστροφαί ανθρώπων έχουν γίνει και θα γίνουν από πολλά αίτια, οι πλέον μεγαλύτεραι από πυρκαγιάς και κατακλυσμούς και αι μικρότεραι από αμέτρητα άλλα αίτια. Π.χ. η παράδοσις που επικρατεί εις την χώραν σας, ότι δηλαδή κάποτε ο Φαέθων o υιός του Ηλίου, αφού έζευξε το άρμα του πατρός του, επειδή δεν είχε την ικανότητα να ακολουθήση τον ίδιον με τον πατέρα τον δρόμον και τα επί γης επυρπόλησε και αυτός κτυπηθείς από κεραυνόν εφονεύθη, αυτό λέγεται ως μύθος, ενώ η πραγματικότης είναι η "παράλλαξις" των πέριξ της γης περιφερομένων ουρανίων σωμάτων και η καταστροφή από το άφθονον πυρ κατά μακροχρόνια διαστήματα των επί της γης ευρισκομένων όντων. Τότε λοιπόν όσοι κατοικούν εις τα όρη και εις υψηλούς και εις ξηρούς τόπους καταστρέφονται περισσότερον από εκείνους που κατοικούν πλησίον των ποταμών και της Θαλάσσης. 
 
Εις την χώραν μας όμως ο Νείλος, ο οποίος και κατά τα άλλα είναι σωτήρ μας, μας σώζει και εις τοιαύτας περιπτώσεις αμηχανίας υπερεκχειλίζων. Όταν εξάλλου οι Θεοί, καθαρίζοντες την γην, την καταπλημμυρίζουν με νερά, όσοι ευρίσκονται εις τα όρη σώζονται, όπως π.χ. οι βουκόλοι και οι βοσκοί, όσοι όμως κατοικούν εις τας πόλεις σας παρασύρονται από τους ποταμούς εις την Θάλασσαν. Εις την χώραν μας όμως εδώ ούτε τότε ούτε άλλοτε πίπτει εκ των άνω νερό επάνω εις την γην, αλλά αντιθέτως φυσικότατα αναδύεται εκ των κάτω προς τα άνω. Εξ' αιτίας αυτών λοιπόν των αιτιών αι παραδόσεις της χώρας μας λέγεται ότι είναι παλαιόταται.
 
 Η αλήθεια όμως είναι ότι εις όλα τα μέρη, όπου ο χειμών ή η ζέστη δεν είναι υπερβολικά, υπάρχει πάντοτε το γένος των ανθρώπων, άλλοτε πολυάριθμον και άλλοτε ολιγάριθμον. Όσα ωραία ή μεγάλα ή καθ' οιονδήποτε τρόπον αξιόλογα έχουν γίνει ήεις την χώραν σας ή εις την ιδικήν μας ή εις άλλον τόπον από όσους γνωρίζομεν εξ ακοής, όλα αυτά είναι από παλαιούς χρόνους γραμμένα εδώ εις τους ναούς μας και έχουν διασωθή.
 
Εις την χώραν σας όμως καθώς και εις άλλας χώρας, όσα κάθε φορά έχουν διοργανωθή ώστε να είναι κατάλληλα διά τα γράμματα και διά τα άλλα όσα είναι αναγκαία εις τας πόλεις, έρχεται κατά καΘωρισμένα χρονικά διαστήματα σαν φοβερά ασθένεια εναντίον τους ρεύμα από τον ουρανόν και αφήνει ζωντανούς μόνον τους αγραμμάτους και αμορφώτους από σας, ώστε γίνεσθε εξ αρχής πάλιν σαν νέοι, χωρίς να γνωρίζετε τίποτε από τα παλαιά που τυχόν έγιναν είτε εις την ιδικήν μας είτε εις την ιδικήν σας χώραν. 
 
Όσαν λοιπόν είπες προηγουμένως, Σόλων, διά τας ιδικάς σας παραδόσεις περί γενεαλογιών, ελάχιστα διαφέρουν από παιδικά παραμύθια, διότι σεις ενθυμείσθε μόνον ένα κατακλυσμόν της γης μολονότι προηγουμένως έχουν γίνει πολλοί, κατόπιν δε γνωρίζετε ότι εις την χώραν σας έζησε το πλέον ωραιότερον και το πλέον καλύτερον ανθρώπινον γένος, από το οποίον κατάγεσαι και εσύ και οι συμπολίται σου, διότι τέλος πάντων διεσώθη ολίγον σπέρμα, Εσείς όμως το εξεχάσατε, διότι και οι απόγονοι των διασωθέντων επί πολλάς γενεάς απέθνησκον χωρίς να γνωρίζουν να γράφουν. 
 
Διότι κάποτε Σόλων, πριν από τον μεγάλον κατακλυσμόν, η σημερινή πόλις των Αθηναίων υπήρξεν αρίστη εις τον πόλεμον και γενικώς εις την διακυβέρνησίν της ήτο τελεία. Εις την πόλιν εκείνην λέγεται ότι έγιναν κάλλιστα έργα και διεμορφώθησαν τα πλέον άριστα πολιτεύματα από όσα ημείς έχομεν ακούσει ότι υπήρξαν επί της γης". Άμα ήκουσεν αυτά ο Σόλων, όπως μου είπεν, εθαύμασε και έδειξε πολύ μεγάλην προθυμίαν να μάθη περισσότερα, παρακαλών τους ιερείς να του διηγηθούν όλα γενικώς και με κάθε λεπτομέρειαν διά τους αρχαίους συμπολίτας του. 
 
Ο ιερεύς λοιπόν του είπε: "Δεν υπάρχει λόγος να μη το κάμω, Σόλων, αλλά Θα σου τα είπω και προς χάριν σου και χάριν της πόλεώς σας, προ πάντων όμως προς χάριν της θεάς, η οποία και την ιδικήν σας και την ιδικήν μας χώραν επροστάτευσε και ανέθρεψε και εμόρφωσε, την ιδικήν σας χίλια χρόνια πρωτύτερα, αφού επήρε το σπέρμα διά σας από την γην και τον Ήφαιστον και αργότερα την ιδικήν μας.
 
 Εις τα ιερά μας βιβλία είναι γραμμένον, ότι η διοργάνωσις πόλεως εδώ έγινε προ οκτώ χιλιάδων ετών. Θα σου διηγηθώ λοιπόν με λίγα λόγια διά τους νόμους που είχαν και διά το πλέον ωραιότερον που έκαμαν οι προ εννέα χιλιάδων ετών συμπολίται σου, άλλοτε, όταν θα έχωμεν ευκαιρίαν, Θα είπωμεν τας λεπτομερείας δι' όλα αυτά αφού θα έχωμεν εμπρός μας τα ίδια τα κείμενα. 
 
Τους νόμους λοιπόν της πόλεως εκείνης εξέτασέ τους εν αντιπαραβολή προς τους εδώ. Διότι θα εύρης εδώ πολλά παραδείγματα των νόμων που υπήρχον τότε εις την πόλιν σας, εν πρώτοις θα ίδης ότι το ιερατικόν γένος είναι τελείως ξεχωριστόν από τα άλλα, ύστερα απ' αυτά και η τάξις των τεχνιτών είναι ξεχωριστά οργανωμένη, διότι εργάζεται απομονωμένη από τας άλλας, χωρίς να αναμειγνύεται με αυτάς, το ίδιον και η τάξις των βοσκών, των κυνηγών και των γεωργών. Ασφαλώς έχεις αντιληφθή ότι και η τάξις των πολεμιστών εδώ είναι ξεχωριστή από τας άλλας και ότι εις αυτούς κατά νόμον δεν επιτρέπεται να ασχολούνται εις τίποτε άλλο εκτός από τον πόλεμον. Θα παρετήρησες εξ' άλλου, ότι ο οπλισμός τους είναι ασπίδες και δόρατα, με τα οποία πρώτοι 'απ' όλους τους Ασιάτας ωπλίσθημεν ημείς, διότι μας τα εδίδαξεν η Θεά, όπως είχε διδάξει και σας πρώτους εις εκείνους τους τόπους. 
 
Όσον αφορά την μόρφωσιν, βλέπεις βέβαια πόσην φροντίδα κατέβαλεν εξ αρχής ο νόμος διά την τακτοποίησιν των πάντων μέχρι της μαντικής και της ιατρικής που ασχολείται με την υγείαν, αφού εφήρμοσε τας Θείας αυτάς επιστήμας εις τα ' ανΘρωπίνας ανάγκας και εσυστηματοποίησε όλας τας γνώσεις που προέρχονται από αυτάς. 
 
Η Θεά λοιπόν ίδρυσε πρώτην την ιδικήν σας πόλιν, αφού ' εφήρμοσεν όλην αυτήν την οργάνωσιν και τακτικήν, εδιάλεξε τον τόπον όπου εγεννήθηκε, αφού επρόσεξε καλά την ευκρασίαν των εποχών του έτους και κατενόησεν, ότι Θα αναδείξει ανθρώπους πολύ συνετούς. Εζούσαν λοιπόν εις την πόλιν τους χρησιμοποιούντες τοιούτους νόμους και διοικούμενοι πάρα πολύ καλά και είχον υπερβάλει όλους τους ανθρώπους εις κάθε είδος αρετής, όπως ήτο φυσικόν, αφού ήσαν γέννημα και θρέμμα Θεών. Θαυμάζονται λοιπόν πολλά και μεγάλα έργα της πόλεώς σας γραμμένα εδώ, ένα όμως υπερέχει κατά το μέγεθος και την αρετήν. 
 
Λέγουν δηλαδή τα βιβλία μας, πόσην εχθρικήν δύναμιν κατέστρεψε κάποτε η πόλις σας, δύναμιν, η οποία με αλαζονείαν, αφού εξώρμησεν από έξω, από τον Ατλαντικόν ωκεανόν, επήρχετο ταυτοχρόνως κατά της Ευρώπης και της Ασίας. Διότι τότε το εκεί πέλαγος ημπορούσε κανείς να το περάση, επειδή εις την είσοδόν του, την οποίαν σεις ονομάζετε στήλας του Ηρακλέους, είχε μίαν νήσον, η νήσος αυτή ήτο μεγαλύτερα από την Λιβύην και την Ασίαν ηνωμένας και απ' αυτήν εκκινούντες οι τότε άνθρωποι ηδύναντο να αποβιβασθούν εις τας άλλας νήσους και από αυτάς κατόπιν εις ολόκληρον την απέναντι ήπειρον την , ευρισκομένην γύρω από τον αληθινόν εκείνον ωκεανόν. Διότι τα μέρη αυτά που ευρίσκονται εντεύθεν του στομίου που ανεφέραμεν, φαίνονται σαν λιμήν με κάποιαν στενήν είσοδον και η ξηρά που το περικλείει πολύ δικαιολογημένα και αληθώς δύναται να ονομασθή ήπειρος. 
 
Εις την νήσον λοιπόν αυτήν Ατλαντίδα ωργανώθη μεγάλη και αξιοθαύμαστος δύναμις βασιλέων, η οποία εκυριάρχει εις ολόκληρον την νήσον καθώς και εις πολλάς άλλας νήσους και τμήματα της ηπείρου εκτός τούτων οι βασιλείς εκείνοι εξουσίαζον, από τα εντεύθεν του στομίου μέρη, την Λιβύην μέχρι της Αιγύπτου και την Ευρώπην μέχρι της Τυρρηνίας. 
 
Ολόκληρος λοιπόν η δύναμις αυτή, αφού συνεκεντρώθη και ενοποιήθη, επεχείρησε τότε με μίαν εξόρμησίν της να υποδουλώση και τον ιδικόν μας τόπον και τον ιδικόν σας και ολόκληρον τον εντεύθεν του στομίου. Την εποχήν εκείνη, Σόλων η δύναμις της πόλεώς σας ανεδείχθη εξαιρετική μεταξύ όλων των ανθρώπων και εξ' αιτίας της αρετής της και εξ' αιτίας της ανδρείας της.
 
 Διότι αφού εξεπέρασεν όλους κατά την . ανδρείαν και τας πολεμικάς τέχνας, είτε αρχηγεύουσα των Ελλήνων είτε και τελείως μόνη της, κατ' ανάγκην, διότι οι άλλοι την εγκατέλειψαν, αφού έφθασεν εις το χείλος της καταστροφής, κατενίκησε τους επιδρομείς, έστησε τρόπαια εναντίον των ημπόδισε να υποδουλωθούν όσοι ακόμη δεν είχον υποδουλωθεί και απελευθέρωσε χωρίς καμία αξίωση, όλους ημάς τους άλλους που είμεθα εντεύθεν των Ηρακλείων στηλών. Μετά παρέλευσιν αρκετού χρόνου όμως έγιναν φοβεροί σεισμοί και κατακλυσμοί και εντός ενός τρομερού ημερονυκτίου ολόκληρος ο στρατός σας ετάφη εις την γην και εξηφανίσθη επίσης βυθισθείσα εις την Θάλασσαν η νήσος Ατλαντίς. 
 
Δι' αυτό ακριβώς και τώρα το μέρος εκείνο του ωκεανού είναι αδιάβατον και αδιερεύνητον, διότι εμποδίζει ο πολύ ολίγον υπό την επιφάνειαν της Θαλάσσης πηλός, τον οποίον εδημιούργησεν η νήσος, όταν κατεβυθίσθη”.
 
ellinonpaligenesia.blogspot.gr
 
Τμήμα ειδήσεων defencenet.g

Krishner.

Νέα ανακάλυψη: Βιοδείκτης μαρτυρά καρκίνο του παγκρέατος.

10:18
29/09/2014
 Έναν βιοδείκτη που αποκαλύπτει πρόωρα την ανάπτυξη καρκίνου του παγκρέατος, προτού η νόσος διαγνωστεί και τα πρώτα συμπτώματα εμφανιστούν, ανακάλυψαν επιστήμονες στις ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων και ένας Έλληνας. Αν και είναι ακόμη νωρίς για την ανάπτυξη ενός κανονικού διαγνωστικού τεστ, η ανακάλυψη ανοίγει το δρόμο προς αυτή την ελπιδοφόρα κατεύθυνση.
Οι ερευνητές του Αντικαρκινικού Ινστιτούτου Dana-Farber, καθώς επίσης των πανεπιστημίων Χάρβαρντ και ΜΙΤ (μεταξύ των οποίων ο Θαλής Παπαγιαννακόπουλος του Τμήματος Βιολογίας και του Ινστιτούτου Κοχ Ερευνών στον Καρκίνο του ΜΙΤ), με επικεφαλής τον Μπράιαν Γουόλπιν, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο ιατρικό περιοδικό «Nature Medicine», βρήκαν ότι, πριν τη διάγνωση της νόσου, συμβαίνει στο σώμα μια μικρή αύξηση στο επίπεδο ορισμένων αμινοξέων. Η ανακάλυψη μπορεί επίσης να φωτίσει τον μηχανισμό μέσω του οποίου ο καρκίνος του παγκρέατος «πυροδοτεί» ως παρενέργεια τη συχνά θανατηφόρα μυϊκή καχεξία.
Οι περισσότεροι ασθενείς με παγκρεατικό αδενοκαρκίνωμα (η πιο συχνή μορφή παγκρεατικού καρκίνου) διαγιγνώσκονται αφότου η νόσος έχει πια φθάσει σε προχωρημένο στάδιο, με συνέπεια πολλοί να πεθαίνουν μέσα σε ένα μόνο έτος μετά τη διάγνωση. Γι' αυτό, οι γιατροί αναζητούν έναν τρόπο έγκαιρης διάγνωσης της πάθησης, ώστε να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της θεραπείας.
Οι ερευνητές εστίασαν στις αφανείς μεταβολικές αλλαγές που μπορεί να προκαλεί ο μη διαγνωσμένος παγκρεατικός καρκίνος. Ανέλυσαν δείγματα αίματος από 1.500 ανθρώπους ψάχνοντας για διαφορετικούς μεταβολίτες (ουσίες που παράγονται από τη διαδικασία του μεταβολισμού) σε όσους είχαν τον συγκεκριμένο καρκίνο, σε σύγκριση με όσους ήσαν υγιείς.
Έτσι, εντόπισαν ορισμένα αμινοξέα (οι θεμελιώδεις «λίθοι» των πρωτεϊνών) σε όσους πρόκειται αργότερα να διαγνωστούν με τη νόσο. Η έγκαιρη διάγνωση γίνεται τουλάχιστον δύο χρόνια πριν τη διάγνωση του καρκίνου. Όπως είπε ο Μπράιαν Γουόλπιν, «τα ευρήματα μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η αύξηση αυτών των αμινοξέων οφείλεται στην παρουσία ενός πρώιμου παγκρεατικού όγκου».
Αυτό επιβεβαιώθηκε, σε επόμενο στάδιο, με πειράματα σε ποντίκια, όπου διαπιστώθηκε ότι όσα είχαν πρώιμους όγκους στο πάγκρεάς τους, εμφάνιζαν επίσης στο αίμα τους άνω του φυσιολογικού επίπεδα των συγκεκριμένων αμινοξέων. Αυτό οφείλεται στο ότι, εξαιτίας του καρκίνου, διασπάται ο μυϊκός ιστός, πράγμα που απελευθερώνει τα εν λόγω αμινοξέα στο αίμα. Θα χρειαστούν πάντως αρκετά χρόνια, έως ότου δημιουργηθεί ένα αξιόπιστο τεστ έγκαιρης διάγνωσης της νόσου, κατάλληλο για κλινική εφαρμογή.
Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2014

Τοξικοί άνθρωποι: βγάλτε τους από τη ζωή σας

Η ενέργεια – και συγκεκριμένα η θετική ενέργεια – αποτελεί πολυτέλεια τη σύγχρονη εποχή.


Παντού γύρω μας υπάρχουν άνθρωποι που ρουφάνε όλη τη θετική μας ενέργεια, προκειμένου να τροφοδοτήσουν την ακόρεστη πείνα τους για απαισιοδοξία, αρνητισμό και καταστροφή.

Το αποτέλεσμα είναι να νιώθουμε μονίμως συναισθηματικά εξαντλημένοι.

Αυτά τα «ψυχολογικά βαμπίρ» χαρακτηρίζονται συχνά από διαταραχές και έχουν την τάση να είναι:

- Άτομα αδιάκριτα, χωρίς όρια

- Άτομα με τάσεις υπερβολής που παρουσιάζουν κάτι ασήμαντο ως τραγικό

- Άτομα επικριτικά που βρίσκουν ελαττώματα στους πάντες και τα πάντα

- Άτομα που γκρινιάζουν συνεχώς που δεν ικανοποιούνται με τίποτα

- Άτομα αδιάλλακτα που δε συμφωνούν ποτέ με τους άλλους

- Άτομα απαιτητικά και επίμονα

- Άτομα αρνητικά και απαισιόδοξα

- Άτομα που δεν αποδέχονται τις ευθύνες τους και κατηγορούν πάντα τους άλλους για τις πράξεις και τα προβλήματά τους

Δείτε τρεις χρήσιμες στρατηγικές που θα σας βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε ένα τέτοιο άτομο που υπάρχει στη ζωή σας.

1. Αναγνωρίστε τα σημάδια νωρίς
Η αρνητική φύση αυτών των ανθρώπων δεν είναι πάντοτε προφανής εκ πρώτης όψεως.

Οι ιδιοτροπίες τους μοιάζουν αρχικά ασήμαντες, οι ιστορίες τους μοιάζουν ενδιαφέρουσες και ο δραματικός τόνος στη φωνή τους μοιάζει θεατρικός. Σιγά-σιγά όμως αποκαλύπτεται το πραγματικό τους πρόσωπο και εσείς δεν πρέπει να αγνοήσετε τις ανησυχητικές ενδείξεις.

2. Περιορίστε τις επαφές
Από τη στιγμή που θα εντοπίσετε το «βαμπίρ», προσπαθήστε να περιορίσετε το χρόνο που περνάτε μαζί.

Εάν πρόκειται για ένα άτομο που βλέπετε συχνά, βάλτε τα όριά σας. Επειδή τα άτομα αυτά χώνουν τη μύτη τους παντού και παίρνουν την πρωτοβουλία να ανοίγουν συζήτηση, μην ξεχνάτε να τονίζετε ότι βιάζεστε τρομερά ή ότι έχετε πολλή δουλειά και πολλές υποχρεώσεις.

3. Μην πέσετε στην παγίδα τους
Όσο κι αν θέλετε να πιστέψετε ότι μπορείτε να βοηθήσετε αυτά τα άτομα, το πιο πιθανό είναι ότι δεν μπορείτε.

Οι χρόνια αρνητικοί άνθρωποι είτε αντιστέκονται στην εξωτερική βοήθεια, είτε «δημιουργούν» μονίμως νέα προβλήματα στη ζωή τους. Η λύση στο πρόβλημά τους είναι θέμα ειδικού κι έτσι πρέπει να κάνετε το παν για να προστατεύσετε τον εαυτό σας.

Μην σπαταλάτε λοιπόν την θετική σας ενέργεια σε άτομα που δεν θα την εκτιμήσουν και αφιερώστε το χρόνο σας σε θετικούς ανθρώπους που θα σας γεμίσουν χαρά και ζωντάνια.


Πηγή eyedoll.gr

Ποιοι κατέχουν τα ΜΜΕ στην Ελλάδα


Σύμφωνα με γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του ΕΣΡ που παρουσιάστηκε από το πρόεδρο του ΕΣΡ κ. Λαμπρίδη το Νοέμβριο 2000, τα ακριβή στοιχεία της μετοχικής σύνθεσης των MME αποτελούν εμπιστευτικό στοιχείο που δεν δικαιούνται να γνωρίζουν όσοι δεν έχουν έννομο συμφέρον.
Παρόλα αυτά, αν και χωρίς λεπτομέρειες, είναι γνωστό ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες των τηλεοπτικών σταθμών στην Ελλάδα. Τουλάχιστον είναι γνωστοί εκείνοι για τους οποίους... υπάρχουν αναφορές του ίδιου του ΕΣΡ, αλλά κι εκείνοι που δηλώνουν δημόσια τη κατοχή μεριδίων.
Ας δούμε όμως τι συμβαίνει στο τηλεοπτικό τοπίο. Ότι ακριβώς συμβαίνει στο διεθνές σκηνικό, συμβαίνει και στην Ελλάδα. Τα ΜΜΕ ανήκουν στους «ισχυρούς». Οι ιδιοκτήτες των μεγάλων ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών, οι περισσότεροι των οποίων είναι παράλληλα ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών σταθμών και εφημερίδων, δεν είναι «άγνωστα» πρόσωπα. Οι μεγάλοι σταθμοί είναι αποκλειστική υπόθεση των μεγάλων οικονομικών συγκροτημάτων.

Οι σταθμοί Πανελλήνιας εμβέλειας κι υψηλής τηλεθέασης είναι, μέχρι σήμερα, τέσσερις. Το MEGA, ο ANTENA, το STAR, και ο ALPHA. Ακολουθούν με σχετική εμβέλεια σε αρκετές περιοχές αλλά με σημαντική διαφορά τηλεθέασης το SEVEN, το ALTER, το ΤΕΜΡΟ και το ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Αν και οι εταιρείες-ιδιοκτήτες των τηλεοπτικών σταθμών είναι θεωρητικά πολυμετοχικές και κάποιες από αυτές έχουν τις μετοχές τους στα διάφορα Χρηματιστήρια, ουσιαστικά ελέγχονται και ανήκουν σε λίγα πρόσωπα τα οποία κατέχουν τα πλειοψηφικά μερίδια.
Η διευκρίνηση αυτή κρίθηκε απαραίτητη ώστε να μη παρερμηνευθεί ο όρος «ανήκουν» που θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια. Με κάθε επιφύλαξη, λοιπόν, καθώς είναι δυνατόν να προκύψουν αλλαγές κάθε στιγμή, καταγράφονται τα παρακάτω.
Το MEGA ιδρύθηκε και ανήκει σε ομάδα ομίλων μεταξύ των οποίων βρίσκονται οι όμιλοι Λαμπράκη, Τεγόπουλου, Μπόμπολα, Βαρδινογιάννη, Αλαφούζου. Σήμερα είναι πολυμετοχικό και όπως λέγεται μερίδια κατέχουν οι όμιλοι Κόκκαλη και Κοντομηνά.
Ο ΑΝΤΕΝΑ ιδρύθηκε και ανήκει από τον όμιλο Κυριακού.
Το STAR ιδρύθηκε από τον Γ. Κουρή ως Κανάλι 29 και σήμερα ανήκει στον όμιλο Βαρδινογιάννη. Ο ALPHA ιδρύθηκε και ανήκει στον όμιλο Αλαφούζου ενώ σήμερα σημαντικό μερίδιο κατέχει ο όμιλος Κοντομηνά. Ο ALTER ιδρύθηκε από τον Γ. Κουρή ως Κανάλι Ενώ το TV ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ανήκει, πιθανότατα, στον όμιλο Κυριακού.
Θα διαπιστώσουμε ότι οι ίδιοι αυτοί όμιλοι δραστηριοποιούνται, σχεδόν όλοι, σε τομείς που σχετίζονται με τα θεάματα, δηλαδή με τον αθλητισμό και τα πολιτιστικά δρώμενα. Αν και εκ πρώτης όψεως δε φαίνεται πως αυτές οι δραστηριότητες μπορεί να αλληλοϋποστηρίζονται στο πλαίσιο μιας γενικότερης στρατηγικής, είναι δυνατόν με μια προσεκτικότερη παρατήρηση να διαπιστώσουμε ότι υπάρχει συνέργια και πολλαπλά οφέλη για τους ομίλους από αυτές τις δραστηριότητες.
Ας δούμε όμως μερικά στοιχεία για τις δραστηριότητες και τα μεγέθη των παραπάνω ομίλων αφού σημειώσουμε ότι οι αγοραπωλησίες και η αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος στα ΜΜΕ είναι σύνηθες φαινόμενο και ενδεχόμενα τα όσα ακολουθούν μπορεί να διαφοροποιηθούν ανά πάσα στιγμή.
Ο όμιλος Λαμπράκη (Δ.Ο.Λ.) Ελέγχει εφημερίδες (ΒΗΜΑ, ΝΕΑ, Athens News, Σούπερ Αγγελίες κ. α.), περιοδικά (ΟΜΑΔΑ,Vita, National Geographic, ΔΙΑΚΟΠΕΣ, Ταχυδρόμος, Οικονομικός Ταχυδρόμος, RAM, Rom, Hitech, National Geographic, Γαιόραμα, Marie Claire, Το παιδί μου κι εγώ, Γάμος, Ζάπινγκ, Κοσμοπόλιταν, Κλικ, Men, κ.α.), εκδοτικούς οίκους και μερίδιο τηλεοπτικού σταθμού.
Ο εκδοτικός κλάδος υποστηρίζεται από τις βιομηχανικές εταιρείες Multimedia Α.Ε., Αγγελίδης-Γεωργακόπουλος Α.Ε.Β.Ε., Paper Pack και Τσουκαρίδης Α.Ε. Ακόμη ελέγχει τις εκδοτικές εταιρείες Μ. Λέβης Α.Ε., Παπασωτηρίου Α.Ε. και Ελληνικά Γράμματα Α.Ε. Επίσης κατέχει μερίδια των τηλεοπτικών επιχειρήσεων Studio ATA AE, Τηλέτυπος ΑΕ και Odeon AE. Καθώς και διαφόρων άλλων εταιρειών όπως Αργος ΑΕ, Φτερωτός Ερμής ΑΕ, Action Plan ΑΕ, Microland AEBΕ.
Οι δραστηριότητές του ομίλου επεκτείνονται σε τουριστικές επιχειρήσεις (Travel PlanFree Gate Tourism Α.Ε., Expo Plan Α.Ε.) ενώ πρόσφατα δραστηριοποιήθηκε στο χώρο της νέας τεχνολογίας και του Internet δημιουργώντας μεγάλο portal το in.gr, καθώς και τις εταιρείες ΔΟΛ Digital Α.Ε., Eurostar A.E., Ramnet A.E.,Ramnet Shop A.E., Phaistos Networks A.E., In Travel A.E., Telesis Direct Α.Ε.Λ.Δ.Ε., In Books A.E., Ramnet Design A.E., Sigma On Line Α.Ε.Λ.Δ.Ε., ACN A.E.,E-Ventures A.E., E-Microland A.E., Digital Retail Sales A.E., E-Commerce A.E., E-Unifon A.E., Action Plan S.A., Winged Hermes S.ATο κοινωνικό προφίλ του συγκροτήματος συμπληρώνεται με δραστηριότητές στο χώρο της μουσικής και του πολιτισμού. Κυρίαρχο σημείο αναφοράς αυτών των δραστηριοτήτων είναι ο «Σύλλογος Φίλων της Μουσικής», το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και το «Μορφωτικό Ίδρυμα Λαμπράκη».

Το συγκρότημα το τελευταίο καιρό έχει εξαγοράσει αρκετούς γνωστούς εκδοτικούς οίκους. Προφανής στόχος του είναι να ελέγξει εκτός από τον ημερήσιο και το περιοδικό τύπο και μεγάλο μέρος των εκδόσεων στο χώρο του βιβλίου. Λέγεται πως διαθέτει ήδη πλειοψηφικά πακέτα μετοχών σε μεγάλους και καταξιωμένους εκδοτικούς οίκους όπως είναι οι ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ, ΚΕΔΡΟΣ, και άλλοι.
Τον Οκτώβριο 2000 το ΕΡΣ ξεκίνησε έρευνα για τις δραστηριότητες του ομίλου προκειμένου να διευκρινιστεί αν υπάρχει παραβίαση του νόμου που προβλέπει το ασυμβίβαστο της ιδιοκτησίας ραδιοτηλεοπτικού μέσο και της σύναψης συμβάσεων από τον ιδιοκτήτη για την παροχή υπηρεσιών προς το δημόσιο. Η έρευνα αφορά στις δραστηριότητες της εταιρείας του ομίλου Travel Plan, η οποία είχε αναλάβει την έκδοση εισιτηρίων και τις κρατήσεις ξενοδοχείων αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων για τις αποστολές του Υπουργείου Εξωτερικών και του ΟΤΕ. Εκτυπώσεις IRIS Α.Ε.Β.Ε., Εκδοτική Β. Ελλάδος Α.Ε, Φοίνιξ Α.Ε.
Ο όμιλος Βαρδινογιάννη
Η πρώτη επιχείρηση του ομίλου ήταν η ΣΕΚΑ, μια επιχείρηση ανεφοδιασμού πλοίων που ιδρύθηκε το 1963 στους Καλούς Λιμένες της Κρήτης. Ακολούθησε η ίδρυση μονάδας παραγωγής λιπαντικών που εξελίχθηκε στο σημερινό διυλιστήριο (Motor Oil) στον Ασπρόπυργο το 1968. Ο όμιλος Βαρδινογιάννη περιλαμβάνει σήμερα 98 εταιρείες εκ των οποίων οι 71 βρίσκονται στην Ελλάδα και οι 27 στο εξωτερικό. Οι εταιρείες αυτές εκτός από τη ναυτιλία δραστηριοποιούνται στους εξής τομείς: Διυλιστήρια πετρελαίου (Motor Oil), Διανομή πετρελαιοειδών (AVIN), Ανεφοδιασμό πλοίων (ΣΕΚΑ), Ξενοδοχεία (MERIDIEN, VARNIMA), Χρηματοπιστωτικά (XIOSBANK, XIOSMETRO, INERACT, XIOSINVEST,CRETE INSURANCES), Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Audio Visual, ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ, STAR TV, MEGA TV), Αθλητισμός (ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ΠΑΕ ΟΦΗ, ΠΑΕ Κόρινθος), Υφαντουργία (ΜΠΡΙΤΑΝΙΑ), Αντιπροσωπίες (FERRARI αυτοκίνητα), Ψυχαγωγία (Village Center Κινηματογραφικές επιχειρήσεις), Ναυπηγεία, Τηλεπικοινωνίες και Εμπορικά Κέντρα


Ο όμιλος Βαρδινογιάννη δραστηριοποιείται εκτός Ελλάδος στην Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Ρωσία, την Ουκρανία και αλλού. Οι ναυτιλιακές δραστηριότητες του ομίλου πραγματοποιούνται μέσα από μια σειρά εταιρειών που κατέχουν και διαχειρίζονται 48 πλοία διαφόρων τύπων συνολικού τονάζ 1.450.000 κόρων. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των πλοίων είναι δεξαμενόπλοια μεταξύ αυτών δε είναι και τα τελευταίου τύπου, με διπλό πυθμένα, πλοία που ναυπηγήθηκαν στα ναυπηγεία της Ουκρανίας που ελέγχει ο όμιλος. Ο όμιλος βρίσκεται μεταξύ των δέκα μεγαλυτέρων ελληνικών ναυτιλιακών ομίλων. Από τα πλοία αυτά τα 36 είναι υπό Ελληνική σημαία και τα υπόλοιπα 12 με ξένες σημαίες.


Ο όμιλος Κόκκαλη
Ο Σωκράτης Κόκκαλης εμφανίστηκε επιχειρηματικά στην Ελλάδα το 1974 με μια εταιρεία εισαγωγών ηλεκτρικών συσκευών από την Ανατολική Γερμανία. Το 1977 ίδρυσε την INTRACOM εταιρεία παραγωγής εξαρτημάτων τηλεπικοινωνιών. Σήμερα η ΙNTRACOM, ειναι η ναυαρχίδα του ομίλου Κόκκαλη κι ο όμιλος περιλαμβάνει δεκάδες θυγατρικές εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό όπως οι INTRALOT, INTRASOFT, INTRARON, INTRAMET, INTRACOM CONSTRACTION, NAMAKO, AMYNA, EUROCOM, BULFON και άλλες.
Ο όμιλος διαθέτει επιχειρήσεις ή συμμετέχει στα κεφάλαια επιχειρήσεων στη Ρωσία, στη Λευκορωσία, στο Καζακστάν, στη Μολδαβία, στην Ουκρανία, στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στην Αργεντινή, στην Ουρουγουάη, στην Κολομβία και στη Γαλλία. Ο όμιλος ξεπέρασε τα όρια του κλάδου της τεχνολογίας κι επεκτάθηκε σε άλλους τομείς. Μέσα μαζικής επικοινωνίας, τρόφιμα, εμπόριο, ασφάλειες, τηλεπικοινωνίες, αμυντική βιομηχανία, δορυφορικά συστήματα, ενέργεια, πληροφορική, τυχερά παιχνίδια και επαγγελματικός αθλητισμός είναι μερικοί από τους τομείς αυτούς.
Ο όμιλος Κόκκαλη είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε προϊόντα υψηλής τεχνολογίας με κυριότερους πελάτες τον ΟΤΕ, τη ΔΕΗ και τον ΟΠΑΠ. Ακόμη διαχειρίζεται με συμβάσεις τα τυχερά παιχνίδια ΞΥΣΤΟ και ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ. Μολις χθες πηρε αλλη μια μεγαλη εργολαβια απο τον Παμπουκη. Απέκτησε το TV Magic Πειραιά, το ραδιοφωνικό σταθμό Φλας και λέγεται ότι διαθέτει επίσης μερίδια σε εφημερίδες, περιοδικά και στο MEGA TV. Τέλος είναι ιδιοκτήτης της ΠΑΕ και της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.
Ο όμιλος Τεγόπουλου
Εκδίδει τις εφημερίδες ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ και περιοδικά όπως το MIRROR και το N.P.Q. Ο όμιλος κατέχει μερίδιο του MEGA TV και γενικότερα περιορίζεται στο χώρο των ΜΜΕ χωρίς να υπάρχουν αναφορές για συμμετοχές του σε άλλους τομείς. Η δύναμη του ομίλου, που είναι σημαντική, οφείλεται στη μεγάλη κυκλοφορία των εφημερίδων του και στο περιθώριο διαμόρφωσης της κοινής γνώμης που αυτή η κυκλοφορία συνεπάγεται. Χαρακτηριστική είναι η συμμετοχή της στην παρουσίαση του σκανδάλου Κοσκωτά που είχε σαν αποτέλεσμα την ανατροπή της κυβέρνησης Α. Παπανδρέου το 1989.

Ο όμιλος Μπόμπολα
Ο όμιλος Μπόμπολα κατέχει ποσοστό άνω του 10% του MEGA TV και τις εφημερίδες ΕΘΝΟΣ και ΗΜΕΡΗΣΙΑ, επίσης εκδίδει το περιοδικό ΕΙΚΟΝΕΣ. Η εφημερίδα ΕΘΝΟΣ κυκλοφόρησε, ύστερα από πολλά χρόνια διακοπής της έκδοσης, με την άνοδο του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία και ήταν σταθερά «τοποθετημένη» υπέρ του. Αυτό δεν την εμπόδισε να πρωτοστατήσει, μαζί με την ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, στην αποκάλυψη του σκανδάλου Κοσκωτά που στοίχισε στο ΠΑΣΟΚ την εκλογική ήττα του 1989 και τις περιπέτειες με το Ειδικό Δικαστήριο. Ο όμιλος δραστηριοποιείται σε διάφορους κλάδους όπως είναι οι εκδόσεις, η διαφήμιση, τα ναυτιλιακά και τα τεχνικά έργα, με ένδεκα συνολικά εταιρείες.
Ανάμεσα σ΄ αυτές περιλαμβάνονται οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών τεχνικές εταιρείες «ΑΚΤΩΡ» και «ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ» που ασχολούνται εκτός των άλλων και με εργολαβίες δημοσίων έργων.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι την εταιρεία «ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ», την ίδρυσε το 1968 με τον κ. Κουλουμπή, μετέπειτα Υπουργό Δημοσίων Έργων και Υπερνομάρχη Αττικής.
Ο όμιλος Αλαφούζου
Ο όμιλος Αλαφούζου είναι κατ΄ εξοχή ναυτιλιακός όμιλος που ασχολείται παράλληλα με τα ΜΜΕ και με τις κατασκευές. Έχει στην ιδιοκτησία του την εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, το ραδιοφωνικό σταθμό Sky, τον ΑΛΦΑ TV, τα οποία είχε αγοράσει από τον Γ. Κοσκωτά και σοβαρό ποσοστό του MEGA TV. Ακόμη κατέχει τους ραδιοφωνικούς σταθμούς ΠΟΛΙΣ FM, ALPHA FM και ΜΕΛΩΔΙΑ FM. Ο όμιλος έχει εμπλακεί σε δυο τουλάχιστον περιπτώσεις λαθρεμπορίας καυσίμων και έχει κατηγορηθεί ότι διέθεσε ένα δισεκατομμύριο για να ανατρέψει τη Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 1989.
Ο όμιλος Κοντομηνά
Σήμερα περιλαμβάνει 37 επιχειρήσεις που κατέχουν κορυφαία θέση στους τομείς των ασφαλειών, της υγείας, της αγοράς χρήματος, του Real Estate, των αερομεταφορών, της τεχνολογίας, των τηλεπικοινωνιών, της κινητής τηλεφωνίας, της υπαίθριας διαφήμισης ενώ συγχρόνως αναπτύσσει πρωτοβουλίες στον τραπεζικό χώρο, και στην ψηφιακή τηλεόραση. Οι δραστηριότητες επεκτείνονται εκτός Ελλάδος, στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.
Οι κυριότερες εταιρείες του ομίλου είναι οι INTERAMERICAN, NOVABANK, INTERTRUST, INTERTECH, INTERDATA, MOBITEL, COSMOLINE, INTERJET, INTERVISTA, REALTY, ΜΕΝΤΩΡ και ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ Αθηνών.

Ο όμιλος Κυριακού
Ο όμιλος Κυριακού ελέγχει τον ΑΝΤΕΝΑ και το TV Μακεδονία.
Πρόκειται για εφοπλιστικό όμιλο με τεράστια οικονομική επιφάνεια. Ο όμιλος ασχολήθηκε με τον αθλητισμό μέσω του Πανελληνίου Γ.Σ. Σε αντίθεση με τους ομίλους Βαρδινογιάννη και Κόκκαλη που ανέλαβαν το λαϊκό ποδόσφαιρο, ο όμιλος Κυριακού ανέλαβε εργολαβικά τον κλασσικό αθλητισμό και τα πιο «σικάτα» σπορ ενώ παράλληλα ενέταξε στο δυναμικό του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ τους περισσότερους Έλληνες Ολυμπιονίκες.

Δεν διαθέτει εφημερίδες και περιοδικά ούτε υπάρχουν στοιχεία για σχέσεις με εταιρείες άλλων κλάδων εκτός από τη συμμετοχή του στην εισηγμένη ΑΘΗΝΑΪΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ η οποία έχει σχέσεις με την εταιρεία «Μοσχολιός». Είναι ιδρυτής του «Ιδρύματος Αιγαίου» που στοχεύει στη προβολή του πελάγους και της ναυτιλίας.
Είναι γνωστό ότι, ο νόμος απαγορεύει τη συμμετοχή φυσικών ή νομικών προσώπων σε περισσότερες από δυο εταιρείες, όπως επίσης θεωρεί ασυμβίβαστη την ιδιοκτησία σε πρόσωπα που παράλληλα είναι προμηθευτές ή εργολάβοι του δημοσίου. Ομως ο νόμος αυτός δεν μπορεί να ελέγξει ουσιαστικά την κατάσταση καθώς το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εισηγμένων στα Χρηματιστήρια εταιρειών δεν ελέγχεται. Για του λογου το αληθες....

Για την ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ- MEGA TV τους μετόχους
.

1.Alpha Τράπεζα Πίστεως: συνεχείς υπηρεσίες προς το Δημόσιο.
2.Βαρδινογιάννης Δημοσθένης: συμμετέχει και στο ΔOΛ.
3. Γαλανάκη Μαρία: διευθυντικό στέλεχος και στον Αντέννα, εξ αυτών που ο νόμος απαγορεύει τη συμμετοχή σε δύο εταιρείες.
4. ΔOΛ: συμβάσεις μέσω του Travel Plan με το Δημόσιο, μέτοχος ο B. Θεοχαράκης, πρόεδρος της τράπεζας Εγνατία, που προσφέρει υπηρεσίες σε Δημόσιο και ΔEKO, μέτοχος ο Σπ. Κούτλας, μέτοχος της εισηγμένης κατασκευαστικής εταιρείας «Προοδευτική» που αναλαμβάνει δημόσια έργα.

5.ΔOΛ Επικοινωνίες: ως θυγατρική του ΔOΛ ισχύουν τα ίδια με παραπάνω.
6.Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: υπηρεσίες προς το Δημόσιο.
7.Εξέλιξη AEEΧ: συμμετέχει και στο μετοχικό κεφάλαιο του ALTER.
8.Επενδύσεις Εργασίας: συμμετέχει και στο μετοχικό κεφάλαιο του ALTER.

9.ETBA : υπηρεσίες στο Δημόσιο και σε ΔEKO.
10.ETEBA: υπηρεσίες στο Δημόσιο και σε ΔEKO.
11.EFG EUROBANK - ERGASIAS: υπηρεσίες στο Δημόσιο και σε ΔEKO.
12.Θεμελιοδομή: εισηγμένη που αναλαμβάνει δημόσια έργα.

13.Interamerican Ασφαλιστική: μέτοχος στην ALPHA Δορυφορική και στον ALTER.
14.Intracom : προμηθεύτρια του OTE.
15.Καθημερινή: ο μέτοχός της, Σπ. Mπέλος, είναι και μέτοχος του ALTER.
16.Manoticks Holding Ltd: το μέλος του δ.σ. της, κ. Μωυσής Μωυσέως, είναι ο τρίτος σημαντικότερος μέτοχος της Τηλέτυπος, μοναδικός μέτοχος της Fairgreen Holdings, η οποία κατέχει το 19,75% του Star Channel.

17.Μεσοχωρίτης Oρέστης: μέτοχος της ομώνυμης εισηγμένης τεχνικής εταιρείας που αναλαμβάνει δημόσια έργα.
18.Morgan Stanley Co: χρηματοοικονομικός σύμβουλος σε επιχειρήσεις του Δημοσίου.
19.Πήγασος Εκδοτική: μέτοχός της η «Εκδόσεις Λυμπέρη», η οποία μετέχει και στην «Τηλέτυπος» και έχει και ραδιοφωνικό σταθμό.

20.Προμηθέας Gaz: έλαβε άδεια ασύρματης τηλεφωνίας στον τελευταίο διαγωνισμό.
21.Σφακιανάκης AEBE: λεωφορεία Αθήνας.

Χ.K. Tεγόπουλος: Μετέχει ο Σπ. Κούτλας, μέτοχος της εισηγμένης κατασκευαστικής «Προοδευτική», που αναλαμβάνει δημόσια έργα, μέτοχος της ο B. Θεοχαράκης, πρόεδρος της Εγνατίας τράπεζας που προσφέρει υπηρεσίες στο Δημόσιο, μέτοχός της ο κ. Χρήστος Λαμπράκης κύριος μέτοχος του ΔOΛ, ο οποίος μετέχει απευθείας στην «Τηλέτυπος» και ελέγχει το Travel Plan, το οποίο υπέγραψε συμβάσεις με τον OTE και το YΠEΞ.

Για την ΑΝΤΕΝΝΑ TV,

1.Ο κ. Μ. Κυριακού είναι πρόεδρος και μέτοχος της εισηγμένης εταιρείας Aθηναϊκές Συμμετοχές Kεφαλαίου της οποίας βασικός μέτοχος είναι η εταιρεία Mοσχολιός. H Mοσχολιός είναι προμηθευτής των δημόσιων επιχειρήσεων Πυρκάλ και EBO.
2.Για την ΑΛΦΑ TV,

1.Η Interamerican Ασφαλιστική μετέχει στην Τηλέτυπος και στο ALTER, ενώ είναι επίσης μέτοχος των εισηγμένων ΓEK (κατασκευαστική) και Ελληνικά Καλώδια, Ρόκκας (βιομηχανίες) που αναλαμβάνουν έργα και προμήθειες του Δημοσίου.

2. Μέτοχοι του ALPHA κατέχουν μετοχές της εταιρεία παραγωγής τηλεοπτικών ταινιών Protasis.

Για την STAR TV

Ως μέτοχοι εμφανίζονται 5 εταιρείες holding, διάβαζε αγνώστων συμφερόντων, και το «Ίδρυμα Τύπου Α.Ε.» το οποίο εκδίδει την εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος». Μέτοχος στο «Ίδρυμα Τύπου» είναι η «Κέρδος Εκδοτική».
1.ο κ. Θωμάς Λιακουνάκος, βασικός προμηθευτής του Yπ. Eθ. Aμυνας είναι βασικός μέτοχος της «Κέρδος Εκδοτική».
2.Fairgreen Holding Ltd, που μετέχει στην ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ.

Για την ΑΛΤΕΡ TV

1.Κουρής Ανδρέας: που μετέχει σε σταθμό τοπικής εμβέλειας (Mad TV).
2.Interamerican που μετέχει στη ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ.
3.Μπελος Σπ.: που μετέχει στη «Καθημερινή» και στη ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ.
4.Επενδύσεις Εργασίας A.E.: που μετέχει και στη ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ.
5.Εξέλιξη AEEΧ: που μετέχει και στη ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ.

Για την TV ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

1.Γ. Αποστολόπουλος, βασικός μέτοχος των εισηγμένων εταιρειών Ιατρικό Κέντρο Αθηνών και Ιατρικό Κέντρο Παλαιού Φαλήρου.

Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014

Οι υγιείς άνθρωποι κουβαλούν πέντε ιούς


11:29
17/09/2014
Σίγουρα στο άκουσμα της λέξης «ιός» το μυαλό μας πάει στην αρρώστια. Σύμφωνα, όμως, με έρευνα που έγινε στην Αμερική, οι υγιείς άνθρωποι «φιλοξενούν» πέντε ιούς στο σώμα τους, χωρίς όμως κατ’ ανάγκη να αρρωσταίνουν εξαιτίας τους.
Οι ερευνητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ουάσιγκτον - Σεν Λιούις, με επικεφαλής τον ιολόγο και καθηγητή παιδιατρικής Γκρέγκορι Στορτς, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό βιολογίας «MED Central Biology», ανέλυσαν γενετικά δείγματα από 102 άτομα ηλικίας 18 έως 40 ετών, από διάφορα σημεία του σώματός τους (μύτη, δέρμα, στόμα, γυναικείος κόλπος κ.α.)
Η ανάλυση του DNA των δειγμάτων δείχνει ότι κάθε άνθρωπος έχει ένα ξεχωριστό «αποτύπωμα» ιών. Τουλάχιστον ένας ιός εντοπίστηκε στο 92% των ανθρώπων, ενώ μερικοί άνθρωποι είχαν δέκα έως 15 ιούς.
Οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν ακόμη αν αυτοί οι «συνεπιβάτες» ιοί έχουν αρνητική ή θετική επίπτωση στην υγεία ενός ατόμου, αλλά υποθέτουν ότι, σε μερικές τουλάχιστον περιπτώσεις, βοηθούν το ανοσοποιητικό σύστημα να διατηρείται σε εγρήγορση, έτσι ώστε να αμύνεται αποτελεσματικότερα εναντίον των επικίνδυνων μικροοργανισμών. Σε άλλες όμως περιπτώσεις, αυτοί οι ιοί σε «ύπνωση» αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης κάποιας ασθένειας στο μέλλον.
«Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν εξοικειωθεί πια με την ιδέα ότι στο σώμα υπάρχει μια φυσιολογική βακτηριακή χλωρίδα. Όμως, πολλοί άνθρωποι, αναρωτιούνται αν κάτι ανάλογο συμβαίνει με τους ιούς και ως τώρα δεν είχαμε μια σαφή απάντηση. Με τα νέα ευρήματα, μάθαμε ότι όντως υπάρχει, επίσης μια φυσιολογική χλωρίδα ιών, η οποία είναι πλούσια και πολύπλοκη», δήλωσε ο Γκρέγκορι Στορτς.
«Εντυπωσιαστήκαμε από τον αριθμό των ιών που βρήκαμε, παρ’ όλο που πήραμε δείγματα μόνο από μερικά σημεία του σώματος. Αν ψάχναμε όλο το σώμα, πιστεύουμε ότι θα βρίσκαμε πολύ περισσότερους ιούς», ανέφερε η ερευνήτρια Κριστίν Γουίλι.
Η μελέτη αποκάλυψε στο σώμα επτά «οικογένειες» ιών, συμπεριλαμβανομένων στελεχών του ιού του έρπη που δεν είναι σεξουαλικώς μεταδιδόμενα. Για παράδειγμα, οι ερπητικοί ιοί 6 και 7 βρέθηκαν στο στόμα σχεδόν όλων των ατόμων (στο 98%).
Μερικά στελέχη του ιού των θηλωμάτων (HPV) βρέθηκαν στο δέρμα του 75% των ατόμων και στη μύτη του 50%. Ο ιός αυτός βρέθηκε επίσης στον κόλπο του 38% των γυναικών, ενώ μερικές είχαν μερικά επικίνδυνα στελέχη που αυξάνουν τον κίνδυνο για καρκίνο. Ακόμη, οι αδενοϊοί, που προκαλούν το κοινό κρυολόγημα και πνευμονία, ήσαν κοινοί σε πολλά σημεία του σώματος.
Οι αμερικανοί επιστήμονες δεν απέκλεισαν ότι ορισμένοι ιοί είναι απλώς απομεινάρια από παλαιότερες λοιμώξεις που συνέβησαν πριν από αρκετά χρόνια, αλλά άλλοι ιοί αποτελούν ένδειξη ενεργούς λοίμωξης, καθώς βρίσκονται σε σωματικές εκκρίσεις (οι λανθάνοντες και ανενεργοί ιοί κρύβονται μέσα στα κύτταρα και δεν περιέχονται στο σάλιο ή στις εκκρίσεις της μύτης).
Μια μελλοντική έρευνα θα επιχειρήσει να ξεχωρίσει την ήρα από το στάρι, δηλαδή να διακρίνει ποιοί ιοί είναι ενεργοί, αλλά δεν προκαλούν συμπτώματα και ποιοί αρρωσταίνουν έναν άνθρωπο; «Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ποιοί ιοί είναι παρόντες σε έναν άνθρωπο, χωρίς να του δημιουργούν πρόβλημα και ποιοί μπορεί να ευθύνονται για σοβαρές ασθένειες που χρειάζονται ιατρική φροντίδα», δήλωσε ο Γκρέγκορι Στορτς.
Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr